top of page

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

 

Armon Teknoloji A.Ş. (“Armon”) olarak, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin güvenliğine önem vermekte ve faaliyetlerimizi 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren tüm hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak yürütmeye özen göstermekteyiz.

Giriş:

Armon olarak, gerçekleştirmekte ve faaliyetlerimiz doğrultusunda Şirket iç süreçlerimiz, istihdam süreçlerimiz, ticari ilişki süreçlerimiz ve ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize sunulması süreçlerinde kişisel verileri işlemekteyiz.

Kişisel veri, ad, soyad gibi sizleri doğrudan işaret eden veya belirlenebilir olmanızı sağlayan, gerçek kişiler olarak size ait verilerdir.

Kişisel verilerin işlenmesi kavramı ise, kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, değiştirilmesi/güncellenmesi, erişilebilir kılınması ve yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan taraflara aktarılması faaliyetlerini içermektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla toplandığı, işlendiği, aktarıldığı ve bu kapsamdaki yasal haklarınız konularında sizleri bilgilendirmek istemekteyiz.

İşlenen Kişisel Veriler:

Şirket faaliyetlerimizin yürütülmesi, hukuki ve ticari ilişkiler kurulması ve ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize sunulması süreçlerinde kişisel verileri işlemekteyiz. Armon tarafından işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sunulmaktadır:

 • Kimlik

 • İletişim

 • Lokasyon

 • Özlük

 • Hukuki İşlem

 • Müşteri İşlem

 • Fiziksel Mekan Güvenliği

 • Finans

 • Mesleki Deneyim

 • Pazarlama

 • Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

 • Sağlık Bilgileri  (Yalnızca SGK ve İSG mevzuatı gereğince çalışanlarımıza ait)

 • Diğer Bilgiler-Eğitim Bilgileri

 • Diğer Bilgiler-Askerlik Bilgileri

 

Kişisel Verilerin İşleme ve Aktarma Amaçları:

Armon tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel verileri temel olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz:

 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Ücret Politikasının Yürütülmesi

 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler, mevzuatta öngörülen ve hukuki yükümlülük içeren hallerde kamu kurum ve kuruluşlarına, yetkili yargılama mercilerine aktarılabilmektedir.

Aynı zamanda Şirket tarafından işlenen kişisel veriler, sözleşmesel ilişkiler, ürün ve hizmetlerin sunulması, bayi ve teknik servislerce müşterilere yönelik satış ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi, teşvik ve proje süreçlerinin yürütülmesi, AR-GE faaliyetlerinde bulunulması gibi faaliyetlerimizle bağlantılı amaçlarla gereğince Şirket’in ilişki içerisinde bulunduğu 3. taraflarla paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Temel Prensipler:

Armon olarak kişisel verileri işlerken aşağıda belirttiğimiz temel prensiplere ve mevzuata uygun şekilde hareket etmekteyiz:

 • İlgili kişilere karşı mevzuat kapsamında gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Kişisel verilerin amaca uygun ve gerekli olduğu ölçüde toplanması,

 • Kişisel verilerin bilinçli ve gizlilik kuralları çerçevesinde kullanılması,

 • Kişisel verilerin yalnızca gerekli hallerde ve ilgili ve ölçülü şekilde işlenmesi,

 • Kişisel verilerin güvende tutulması için KVKK tarafından belirlenen teknik ve idari tedbirlerin tam ve uygun şekilde alınması,

 • Elde edilen Kişisel Verilere Armon tarafından ilgisi olan çalışanın ihtiyacı olduğu kadar prensibine uygun şekilde erişiminin sağlanması,

 • Kişisel Verilerin doğru ve güncel tutulması,

 • İlgili Kişilerin haklarına saygı gösterilmesi ve aydınlatılma, bilgi alma haklarına özen gösterilmesi,

 • Kişisel verilerin gerektiği ölçüde, uygun şekilde, güvenli olarak paylaşılması ve aktarılması.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Haklarınız:

Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında Şirketimize başvurarak;

 1. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,

 9. kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

 

hakkınız bulunmaktadır.

İlgili Kişi Başvuruları Hakkında:

KVKK Madde 11 kapsamındaki haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvar No: 280G/512 Çankaya Ankara adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde kvkk@armongate.com elektronik posta adresine veya armonteknoloji@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak başvurabilirsiniz.

Şirketimize yapılacak olan İlgili Kişi başvurusunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca;

 1. Başvurucunun adını-soyadını,

 2. Başvuru yazılı ise imzasını,

 3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını,

 4. Başvurucunun tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini,

 5. Varsa bildirime esas elektronik posta adresinin, telefon ve faks numarasını ve

 6. Talep konusunu içermesi,

 

zorunludur.

Saygılarımızla,

Armon Teknoloji A.Ş.

bottom of page